TUBEST Baca Sistemleri | Baca Hakkında Herşey | Teknik Terimler ve Tanımlar, TUBEST s.a.s. 1925'den beri başlıca paslanmaz metalden, metalik bükülebilir boruların ve boru bağlantı parçalarının planlaması üretimi ve ticareti alanında bir çok endüstrinin ihtiyaçlarına cevap vererek faaliyet göstermektedir. TUBEST 01.07.2004 tarihinden itibaren ürün yelpazesini çift cidarlı ve tek cidarlı bacaları da katarak genişletmiştir., Baca Sistemleri, Paslanmaz Çelik Baca, Çelik Baca, Çift Cidarlı Baca, Doğalgaz Baca, Doğalgaz Baca Hesabı, Doğalgaz Bacası, Fleks Boru, Flex Baca, Kombi Bacası, Paslanmaz Baca, Şömine Bacası
TEKNİK TERİMLER VE TANIMLAR
Yanma İçin Gereken Hava Normal sıcaklık ve basınç koşullarında, gazın doğru yanması için gereken hava hacmi. m3 olarak ifade edilir.
 
Statik Aspiratör Olağandışı atmosfer şartlarında dahi yanma ürünlerinin tahliyesi için gerekli hava yükselmesine yardımcı olacak şekil ve boyutlar, baca / tahliye boruları veya egzos kanalları.
 
Gaz İçeren Yakıtlar Havadaki oksijen ile birleştiğinde belli bir miktar ısı üreten herhangi bir gaz formu.
 
Hava Fazlalığı Yüzdesel olarak, yanma odasına giren havanın miktarı ile yanma için gereken hava arasındaki fark.
 
Kuru Çalışma Duman kanalı, egzos kanalı, baca, tahliye borusu, kanal iç duvar yüzey sıcaklığının, yoğuşmanın buhara dönüştüğü noktadan daha büyük olması durumudur.
 
Islak Çalışma Duman kanalı, egzos kanalı, baca, tahliye borusu,kanal iç duvar yüzey sıcaklığının, yoğuşmanın buhara dönüştüğü noktadan daha düşük, fakat donma noktasından daha büyük olması durumudur.
 
Hava Yükselme Anahtarı Yanma ürünlerinin tahliye devresi üzerine yerleştirilmiş ve ünitenin bir parçası olan, havanın yükselmesinde oluşacak değişimlerin etkisini azaltmak ve brülörün çalışmasında ve yanma fonksiyonlarında meydana gelebilecek bozuklukları engellemek için kullanılan cihazdır.
 
Yük Kaybı Bir akışkan tarafından katedilen sistemde, iki nokta arasında ölçülen statik basınçlar arasındaki farktır.
 
Nominal Termik Yük (Fırın Nominal Termik Gücü) Cihazın üreticisi tarafından belirtilen termik yük değeridir.
 
Faydalı Termik Güç birim zamana düşen azami ısı miktarıdır.
 
Gazın Isıl Gücü Sabit basınçta, 1 m3 kuru gazın, tam yanma etkisi için ortaya çıkan mevcut ısı miktarıdır.
 
Yanma Ürünleri Bir gaz ve aşırı yanıcı havanın birlikte oluşturduğu yanma ürünlerinin toplamıdır.
 
Duvar Termik Direnci Duman kanalı, egzos kanalı, baca, tahliye borusu, kanal duvarı ile ısının taşınmasına olan dirençdir (termik direnç için kanal yerleşimi durumunda, global olarak iç duvardan dış duvara doğru kullanılan ürün katmanlarının iletkenlik özelliği göz önüne alınır).
 
Hidrolik Olarak Eşdeğer Bölümler Aynı hidrolik çapa sahip bölümlerdir.
 
Bölümün Türü Bir duman kanalı, egzos kanalı, baca, tahliye borusu, entübe kanal bölümünün şeklidir.
 
Doğal Çekiş Bir baca, duman borusu veyanma ürünleri (sıcak) ve çevresel atmosfer havası arasındaki hacim kütle farkı sebebi ile, iç veya tepe kısmına monte edilmiş hiçbir mekanik emme yardımcı cihazı olmaksızın belirlenen çekiştir.

Tesis

Havalandırma Gerek yanma ürünlerinin bertaraf edilmesi, gerekse de yanmamış gazın tehlikeli içeriği ile ortaya çıkabilecek karışımdan kaçınmak için gereken havanın değiştirilmesidir.
 
Havalandırma Boşluğu Yanıcı havanın girdiği bir duvarda yer alan açıklıktır.
 
Zorla Çekme Aparatları Yanma ürünlerinin tahliyesinin aparata entegre durumda olan ve yanma odasından önce veya sonra yerleştirilmiş bir fan ile gerçekleştirildiği aparatlardır.
 
Doğal Çekme Aparatları Cihazın hava giriş kısmı ile yanma ürünlerinin çıkış kısmı arasında, atmosfer havasının ve dumanın spesifik ağırlık farkı tarafından belli bir çöküntü sebebiyle meydana gelen yanma ürün tahliyesinin gerçekleştiği aparatlardır.
 
Benzer Cihazlar Eşit veya %30 dan fazla değişmeyen nominal termik yüke sahip, aynı yakıt ile beslenen, aynı yanma ve yanma ürünlerinin tahliye şartlarına sahip, aynı tipteki cihazlardır.
 
Havalandırma Kanalları Ortam havasının değişmesi amacıyla, gerekli olan havanın ve yanma havasının verilmesi için tasarlanmış kanallardır.
 
Kanal Yerleşimi Yanma ürünlerinin tahliye sisteminin yenilenmesi amacı ile, bir veya daha fazla sayıdaki kanalın yerleştirilmesi sayesinde, bir baca, duman borusu veya teknik yuvadan yeni bir sistem meydana getirme operasyonudur.
 
Çıkış Kısmı Bir bacada, duman borusu veya duman kanalının tepe noktasında yer alan kısmıdır.
 
Geri Çekilme Yanma ürünlerinin, aparattan kurulum alanına doğru dışarı akmasıdır.
 
Havalandırma Yanma için gerekli olan havanın girişidir.

Yanma Ürünlerinin Tahliyesi

Yanma Ürünlerinin Tahliye Edilmesi İçin Sistemin Uygun Hale getirilmesi İşlevselliğin devam ettirilmesi veya tekrar kazanılması amacı ile yapılan faaliyetlerin bütünüdür.
 
Terminal Kısmın Yüksekliği Çatının eteğinin en alçak noktası ile, baca hariç tutulmak üzere, yanma ürünlerinin çıkış noktası arasında kalan dikey mesafedir.
 
Etkin Baca Yüksekliği Baca hariç tutulmak üzere, baca duman girişi (yatay kısım) ve yanma ürünlerinin çıkışı arasındaki yükseklik farkıdır.(Kazan çıkışı ile T modül arasındaki yükseklik farkıdır.)
 
Baca Yerden uygun bir yükseklikte, tek bir cihaz(kazan,kombi vb.) veya gereken durumlarda aynı kattaki birden fazla aparattan gelen yanma ürünlerinin toplanması ve dışarı çıkartılması amacı ile yapılmış dikey kanallardır.
 
Duman Kanalı Bir cihazdan duman çıkışı ile baca, egzos kanalı veya dikey kanal arasında yer alan bağlantı kanalıdır.
 
Birleştirilmiş Toplayıcı Duman Borusu İlki, farklı seviyelerde yerleştirilmiş cihazlardan yanma havası taşınmasını ve ikincisi ise bunların yanma ürünlerinin toplanması ve dışarı atılmasınısağlayan iki ayrı kanaldan meydana gelen borudur. Bu kanallar eş eksenli, bitişik veya ayrı ayrı olabilir.
 
Kollara Ayrılan Toplayıcı Duman Borusu Bir binanın farklı katlarında kurulu tesisatlara hizmet eden, doğru bir bağlantı ve üst üste bindirme için genellikletakma parçalardan oluşan,her biri bir katın yüksekliğinde olan bir seri tekli (sekonder) boru ve saptırıcı anahtar fonksiyonundaki özel bir parça aracılığıyla sekonder borulardan gelen yanma ürünlerinin aktığı bir kollektör (primer) kullanan borudur. (CLV)
 
Kollektif Duman Borusu Farklı katlarda yer alan cihazların yanma ürünlerini toplamak ve tahliye etmek için kullanılan tek bir duman borusudur.
 
Başlık Tahliye boruları veya duman boruları aracılığıyla yanma ürünlerinin veya buharın, bir baca / duman borusu / entübe kanal içine veya direkt olarak havaya taşındığı çan tipi yapıdır.
 
Yanma Ürünleri Tahliye Sisteminin Yapısal Özellikleri Sistemin tüm parçalarının fiziksel ve yapısal özellikleridir.
 
Duman Toplayıcı Aynı kat üzerinde yer alan, aynı yakıt ile beslenen aynı tipteki iki veyadaha fazla sayıdaki cihazın yanma ürünlerinin bir baca / bir kanal / boru aracılığıyla taşınmasına yarayan,birden fazla cihazın birleşiminden oluşan öğelerdir.
 
Baca (Statik Aspiratör) Bir baca, duman borusu veya duman çıkış kısmına yerleştirilen ve yanma ürünlerinin havaya dağılmasına izin veren cihazdır.
 
Yoğuşma Yanma ürünlerinin tahliye sistemi içinde bir kaç noktada duman sıcaklığının çiğ oluşturma noktasından daha düşük olduğu anda meydana gelen sıvı üründür.
 
Duman Tahliye Kanalı Direkt olarak cihazlardan üreticisinden temin edilen ve bu cihazın bir parçası olan, cihazdan dumanın çıktığı nokta ile bir baca, duman borusu veya tahliye terminali arasına yerleştirilmiş bağlantı kanalıdır. Görünür durumdadır veya yanıcı havanın kanal merkezinde görülebilir.
 
Dengeleme Kanalı Birleşik bir boruda, hava kanalı ile duman kanalı arasındaki açıklık veya bağlantı kanalıdır.
 
Baca Şaftı Dış ortama kıyasla negatif veya pozitif basınç almak için uygun, özellikle dikey bir veya birden fazla unsurdan oluşan, yanma ürünlerinin toplanması ve bertaraf edilmesi için özellikle uygun ve aynı zamanda bunların parçalarına ve muhtemel yoğunluğuna dayanıklı, bir baca, duman borusu veya binadaki teknik bir yuvaya yerleştirilmesi uygun olan kanaldır.
 
İç Cidar Duman kanalı, tahliye kanalı, baca, duman borusu, duman ile temas eden duvarıdır.
 
Çoklu Sistem Hava aspirasyon ve/ veya duman tahliye kanallarının birlikte aynı bölme / teknik yuvaya dikey olarak yerleştirildiği sistemlerin bütünüdür.
HABERLER
TÜRKİYE'DE BİR İLK!
2015-05-27 19:05:12
TUBEST Baca ile Türkiye'de bir ilk!
BURSAGAZ ÜRETİM TESİSİMİZİ ZİYARET ETTİ!
2015-05-18 18:05:23
Sayın Yılmaz Ülker ve BURSAGAZ Yetkilileri Üretim tesisimizi ziyaret ettiler…
ES-GAZ ZİYARETİ
2014-06-07 09:06:33
ES-GAZ personeli Katılımıyla gerçekleşti...
SODEX İSTANBUL 2014
2014-05-04 00:05:09
TUBEST Baca Sistemleri 2-5 Mayıs tarihleri arasında Sodex Fuarında!
FOTOĞRAFLAR
TANITIM FİLMİ